Podmínky užívání stránek

Přihlášením se na www.swaplace.com potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami, že s nimi souhlasíte a zavazujete k jejich dodržování.

1.   Všeobecná ustanovení

1.1.   Tyto všeobecné podmínky užívání stanovují pravidla pro registrované uživatele webových stránek www.swaplace.com.

1.2.   Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a poskytovatele.

1.3.   Webové stránky www.swaplace.com umožňují registrovaným uživatelům směňovat určité zboží na nekomerční bázi. Dále stránky www.swaplace.com umožňují registrovaným uživatelům vzájemnou komunikaci, případně i využití jiných aplikací uvedených na webovém portálu www.swaplace.com.

1.4.   Přihlášením na www.swaplace.com prohlašuje uživatel seznámení s obsahem těchto podmínek užívání.

 

2.   Definice pojmů

2.1.   Poskytovatelem se rozumí společnost:

Název: Visualio s.r.o.

IČ: 02027933

Adresa: Praha 1, Nové Město, Opatovická 160/18

Kontakt: hello@swaplace.com

2.2.   Webovými stránkami se rozumí webové stránky www.swaplace.com, které zřídil a udržuje poskytovatel.

2.3.   Uživatelem se rozumí každá fyzická osoba, která se zaregistruje na webových stránkách a vytvoří tak svůj profil.

2.4.   Profilem se rozumí soubor informací o uživateli sestávající z údajů uvedených v čl. 3.2. těchto podmínek.

2.5.   Službou poskytovatele se rozumí poskytnutí webového prostoru a vytvoření profilu na webovém portálu, na kterém mohou uživatelé směňovat určité zboží. Součástí této služby je zároveň uložení těchto informací na zabezpečeném serveru poskytovatele.

2.6.   Zbožím se rozumí zejména oblečení, doplňky oblečení, obuv, kosmetika, šperky atd.

 

3.   Registrace

3.1.   Využívat služby poskytovatele je oprávněn pouze registrovaný uživatel.

3.2.   Při registraci je uživatel povinen uvést email, uživatelské jméno a heslo. Na základě těchto údajů je vytvořen uživateli profil.

3.3.   Registrace na webových stránkách je zdarma.

3.4.   Každý uživatel je oprávněn vytvořit pouze jeden profil. Zjistí-li poskytovatel, že uživatel užívá více profilů najednou, je oprávněn dle svého uvážení

a)   zrušit všechny profily uživatele nebo

b)   zrušit jen některý/é profily uživatele.

3.5.   Uživatel se zavazuje provést aktualizaci informací uvedených v čl. 3 těchto podmínek při každé jejich změně. Poskytovatel neodpovídá a nezaručuje úplnost, pravdivost, správnost a aktuálnost obsahu profilu a na něm zveřejněných informací.

3.6.   Poskytovatel není odpovědný za škodu vzniklou z nepravdivých, neúplných a neaktuálních informací o uživateli uvedených na webovém portálu.

3.7.   Všechny údaje o uživatelích poskytovatel ukládá na zabezpečeném serveru. Tyto údaje jsou zveřejněny na webových stránkách v rozsahu nastaveném uživatelem a slouží pouze k umožnění nabízení směny zboží.

3.8.   Veškeré informace zasílá poskytovatel uživateli na email uvedený při registraci uživatele.

3.9.   Uživatel je oprávněn on-line požádat o zrušení jeho profilu na webových stránkách. Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

3.10.   Uživatel je oprávněn dát/nedat souhlas poskytovateli při registraci s užitím fotografií, které umístí na svém profilu k reklamním a propagačním účelům webových stránek.

 

4.   Princip fungování webových stránek www.swaplace.com

4.1.   Poskytovatel poskytuje uživatelům webový prostor na webových stránkách, v kterém uživatelé mohou umisťovat, za podmínek stanovených těmito podmínkami, nabídky výměny zboží a komunikovat mezi sebou.

4.2.   Uživatel neplatí provozovateli žádný poplatek za poskytnutí webového prostoru.

4.3.   Zboží uvedené na profilu uživatele není nabídkou k uzavření směnné smlouvy. Jedná se pouze o pobídku k podání návrhu na uzavření směnné smlouvy.

4.4.   Poskytovatel nevystupuje jako zprostředkovatel při uzavření smlouvy. Nenáleží mu odměna z uzavřených smluv mezi uživateli.

4.5.   Podmínky směnné či jiné smlouvy, zejména předmět této smlouvy, platební podmínky za zboží či služby, jakožto platební podmínky dopravy si stanovují uživatelé jednotlivě samostatně.

4.6.   Uživatel není oprávněn užívat webový portál ke komerčním účelům. Není oprávněn na svém profilu či u nabízeného uvádět odkazy na své či cizí internetové obchody.

4.7.   Uživatelé nejsou oprávněni uzavírat smlouvy s jiným uživatelem na bázi smluvního vztahu podnikatel – spotřebitel. Všechny smlouvy týkající se směny zboží jsou uzavírány výhradně mezi dvěma fyzickými osobami, kdy ani jedna z těchto osob nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

 

5.   Pravidla umístění zboží na webových stránkách www.swaplace.com

5.1.   Zboží uživatelé umisťují na webové stránky pomocí webového formuláře.

5.2.   Ve webovém formuláři je uživatel povinen zejména uvést popis zboží (charakteristika, velikost, barva, atd.), kategorii zboží, přiložit fotografii konkrétního nabízeného zboží.

5.3.   Poskytovatel neodpovídá a neručí za úplnost, pravdivost a aktuálnost informací uvedených uživatelem v čl. 5.2.

5.4.   Uživatelé nejsou oprávněni nabízet či směňovat či zboží,

a)   které je v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se jedná o zboží, u kterého je platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky omezena či vyloučena možnost zcizení či poskytování. Jedná se zejména o zbraně, omamné a návykové látky, potraviny, kosmetiku po expiračním datu, léčiva atd.

b)   je-li k tomuto nutné příslušné veřejnoprávní oprávnění, kterým uživatel nedisponuje. Jedná se např. o příslušné živnostenské oprávněné, hygienická povolení, povolení k prodeji léčiv, potravin atd.

c)   došlo-li by tím k porušení práva duševního vlastnictví, zejména autorského zákona a zákona o ochranných známkách. Uživatel tak není oprávněn nabízet, či směňovat zboží, které je např. označeno registrovanou ochrannou známkou, ale zjevně se nejedná o originální výrobek, nabízet zboží, ke kterému mu nenáleží autorská majetková práva atd.

d)   které by hanobilo nebo podněcovalo nenávist k národu, rase, náboženství či etnické skupině.

e)   ke kterému nemá uživatel vlastnické právo, či není zmocněn jinou osobou k nakládání s tímto zbožím.

5.5.   Uživatelé nejsou oprávněni užívat webové stránky ke komerčnímu prodeji zboží či ke komerčnímu nabízení služeb. Za komerční nabízení zboží a služeb je považováno takové jednání uživatele, směřující k získání zisku a to bez ohledu na to, zda má či nemá příslušené živnostenské či jiné veřejnoprávní oprávnění.

5.6.   Poruší-li uživatel jakoukoli povinnost uloženou mu čl. 5 těchto podmínek, je uživatel povinen nahradit poskytovateli veškerou škodu z toho vzniklou.

 

6.   Práva a povinnosti uživatelů

6.1.   Uživatel se zavazuje, že jím nabízené zboží, jakožto jeho jednání na webových stránkách bude v souladu s platnými právními předpisy České republiky a dobrými mravy.

6.2.   Uživatel je povinen uvádět informace o své osobě a nabízeném zboží úplné a pravdivé. Informace nesmí být zavádějící nebo klamavé. Poruší-li tuto svou povinnost, nenese poskytovatel odpovědnost za škodu způsobenou uvedením těchto nesprávných informací uživatelem.

6.3.   Uživatel užívá webové stránky na vlastní odpovědnost. Uživatel je povinen pečlivě, před uzavřením každé směny s jiným uživatelem ověřit identitu a zvážit důvěryhodnost smluvního partnera. Poskytovatel nenese odpovědnost a ani přes všechna opatření nemůže zaručit, že uživatel neuvedl či neuvádí nepravdivé a neúplné informace.

6.4.   Každý uživatel nese odpovědnost za sjednané podmínky každé jednotlivé smlouvy.  Sjednání podmínek smlouvy, ceny, dopravy a dalších podmínek je plně na uživatelích. Za případné reklamace není odpovědný poskytovatel, nýbrž příslušní uživatelé.

6.5.   Uživatel nesmí používat webové stránky www.swaplace.com k nelegálním činnostem, nelegálním transakcím a podvodům.

6.6.   Vkládá-li uživatel fotografie k jím nabízenému zboží, zavazuje se tímto, že nezasáhne do autorských práv třetích osob, jakožto práv na ochranu osobnosti třetích osob. Uživatel prohlašuje, že je-li na fotografii vyobrazena jiná osoba než uživatel, má uživatel její souhlas s užitím a zveřejněním jejího vyobrazení. Ukáže-li se toto prohlášení jako nepravdivé, je uživatel povinen poskytovateli nahradit veškerou škodu z toho vzniklou.

6.7.   Uživatel se dále zavazuje,

a)   že jím vkládané fotografie neobsahují erotické či pornografické prvky,

b)   že jím poskytované zboží či služby nebudou obsahovat reklamu či odkazy na webové stránky se stejným či podobným zaměřením jako je www.swaplace.com,

c)   že data jiných uživatelů uvedená na webovém portálu nebude shromažďovat, rozšiřovat a to za úplatu i bezúplatně, a že v případě porušení této povinnosti je povinen poskytovateli nahradit veškerou škodu z toho vzniklou,

 

7.   Práva a povinnosti poskytovatele

7.1.   Poskytoval je oprávněn, dle jeho uvážení, zrušit či blokovat profil uživatele, smazat příspěvky v internetovém fóru, blokovat témata ve fóru či smazat nabízené zboží v případech kdy uživatel poruší jakoukoli povinnost mu stanovenou těmito podmínkami, zejména

a)   uživatel při registraci užije klamavé, nepravdivé či zavádějící údaje,

b)   uživatel bude na webových stránkách užívat vulgárních výrazů, napadat jiné uživatele či administrátory poskytovatele

c)   uživatel bude při popisu jím nabízeného zboží užívat klamavé, zavádějící či nepravdivé informace,

d)   uživatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 4.7. těchto podmínek,

e)   uživatel poruší jakoukoli povinnost pro umístění zboží uvedené v čl. 5 těchto podmínek,

f)   uživatel poruší jakoukoli povinnost mu uloženou v čl. 6 těchto podmínek.

7.2.   Poskytovatel má právo jednostranně ukončit provoz webových stránek www.swaplace.com.

7.3.   Poskytovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za trvalou kontinuitu provozu webových stránek www.swaplace.com.

 

8.   Ochrana osobních údajů

8.1.   Poskytovatel shromažďuje osobní údaje pouze v tom rozsahu, který stanovují tyto podmínky a pouze za účelem stanoveným v těchto podmínkách.

8.2.   Veškeré osobní údaje uvedené uživatelem na jeho profilu poskytovatel ukládá pouze v elektronické podobě.

8.3.   Uživatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

8.4.   Souhlas udělený uživatelem ke zpracování osobních údajů může uživatel kdykoli odvolat. Musí tak však učinit písemnou formou.

8.5.   Poskytovatel se zavazuje, že nebude poskytovat informace uvedené uživatelem třetím osobám.

 

9.   Změna podmínek užívání webových stránek www.swaplace.com

9.1.   Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit podmínky užívání webových stránek www.swaplace.com.

9.2.   O této změně poskytovatel uživatele informuje na webových stránek www.swaplace.com, případně ve formě zprávy zaslané uživatelům. V případě, že uživatel nesouhlasí s obsahem změněných podmínek užívání webových stránek www.swaplace.com, má právo požádat poskytovatele o zrušení profilu. Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

9.3.   Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze podmínek užívání webových stránek www.swaplace.com při každém užití svého profilu. Každý uživatel je odpovědný za průběžné sledování podmínek užívání webových stránek www.swaplace.com.

 

10.   Závěrečná ustanovení

10.1.   Otázky výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.2.   Smluvní stany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z těchto podmínek užívání webových stránek www.swaplace.com především smírnou cestou. Poskytovatel a uživatel proto souhlasí, že případné spory vzniklé ze vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem nebo v souvislosti s nimi budou poskytovatel a uživatel řešit nejprve za účasti nezávislého mediátora a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení. Poskytovatel a uživatel prohlašují, že mediátor bude jmenován z osob vedených na seznamu mediátorů akreditovaných u České advokátní komory nebo seznamu mediátorů.

10.3.   Tyto podmínky užívání webových stránek www.swaplace.com jsou platné od 1. 9. 2014